Werkwijze

Om uw belangen optimaal te behartigen hebben wij alle informatie nodig over uw kwestie. Indien u beschikt over brieven, convenanten, overeenkomsten of andere documenten die van belang zijn, dan kunt u deze via de website uploaden, aan ons mailen, per post opsturen of afgeven. Wij zullen geen contact opnemen met uw huidige belangenbehartiger, tenzij u uitdrukkelijk toestemming daarvoor heeft gegeven of dit juist wenselijk acht.

Na ontvangst van uw stukken sluiten wij een belangenverstrengeling uit door te checken of de advocaat die een second opinion gaat geven niet eerder de tegenpartij hebben bijgestaan of banden daarmee heeft.

Indien geen sprake is van een belangenverstrengeling zal uw advocaat van Second Lawyer de stukken bestuderen en bekijken hoe de aanpak is van de huidige jurist. Als u concrete vragen heeft of ongerust bent over zaken, dan zullen deze punten worden meegenomen in de second opinion.

Vervolgens zullen we onderzoeken of de huidige aanpak de juiste is voor uw zaak. Onze conclusie daarover en eventuele aanbevelingen voor een andere strategie of aanpak worden verwoord in onze second opinion. Naar wens zullen we de second opinion telefonisch of schriftelijk aan u uitbrengen.