Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SECOND LAWYER

1.

Second   Lawyer is een initiatief van mr. A.M. Leenders, advocaat bij LNW advocaten en   mediators.

2.

Deze   algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Second Lawyer te   verrichten en verrichtte opdrachten (aanvullende opdrachten en   vervolgopdrachten daaronder begrepen), tenzij voorafgaande aan de   totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.   Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden   wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.

Alle   opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Second Lawyer op   grond van een overeenkomst van opdracht. Bij aanvaarding van een opdracht   ontstaat een verbintenis tussen opdrachtgever en Second Lawyer. Tenzij uitdrukkelijk   anders overeengekomen, is Second Lawyer vrij te bepalen welke advocaat de   opdracht uitvoert, in voorkomend geval met inschakeling van derden. De   toepassing van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

4.

Second   Lawyer zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten en bij de   selectie van door haar in te schakelen derden de zorg van een goed   opdrachtnemer in acht nemen. Second Lawyer zal bij het inschakelen van niet   tot haar kantoor behorende derden (behoudens ingeval van deurwaardersbijstand)   bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de   opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Second Lawyer voor tekortkomingen   van deze derden is uitgesloten.

5.

Indien   de uitvoering van een opdracht door Second Lawyer leidt tot   aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het   bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke   beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Second Lawyer c.q mr. A.M. Leenders wordt   uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de   toepasselijke polisvoorwaarden voor rekening van de betrokken   rechtsbijstandverlener komt.

6.

De   uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de   opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden   geen rechten ontlenen.

7.

Voor   de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium,   vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd.

8.

Het   honorarium wordt vastgesteld overeenkomstig de afspraak bij aanvaarding van   de opdracht, blijkend uit de opdrachtbevestiging.

9.

Voor   de door Second Lawyer voorgeschoten uitgaven zoals griffierecht,   deurwaarderskosten, kosten uittreksels, etc., worden de werkelijk gemaakte   kosten in rekening gebracht zonder verdere opslag.

10.

Bij   aanvaarding van de opdracht dan wel tussentijds overeengekomen, kan een   voorschot op het verschuldigde honorarium en/of verschotten worden   vastgesteld dat door opdrachtgever moet worden betaald alvorens Second Lawyer   met haar werkzaamheden een aanvang zal maken. Een voorschot wordt altijd   verrekend met de einddeclaratie.

11.

Betaling   van declaraties dient te geschieden binnen de op de declaratie genoemde   termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen veertien dagen na   factuurdatum. Na overschrijding van deze termijn is opdrachtgever van   rechtswege in verzuim en is Second Lawyer gerechtigd aanspraak te maken op de   wettelijke rente en op de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van   15% van de hoofdsom.

12.

Indien   een declaratie van Second Lawyer niet, niet tijdig of niet volledig door   opdrachtgever is voldaan, is Second Lawyer gerechtigd de werkzaamheden ten   behoeve van opdrachtgever op te schorten. Dit geldt tevens voor andere   opdrachten welke op dat moment door Second Lawyer voor opdrachtgever worden   uitgevoerd. In dat geval is Second Lawyer niet aansprakelijk voor enigerlei   schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

13.

Gelden   die ten behoeve van opdrachtgever worden ontvangen, worden gestort op de   bankrekening van de Stichting Derdengelden LNW advocaten en mediators te   Gorinchem. Tenzij schriftelijk een afwijkende afspraak is gemaakt, wordt over   derdengelden geen rente vergoed.

14.

De   rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Second Lawyer is onderworpen aan   Nederlands recht.

15.

Alle   geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze   dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht   overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, op te vragen bij   de secretaris van de commissie: postbus 90600, 2509 LP in Den Haag.

16.

Daarin   is vermeld dat geschillen met particuliere opdrachtgevers worden beslecht   door middel van een bindend advies, tenzij het de incasso van een vordering   op opdrachtgever betreft en opdrachtgever het openstaande bedrag niet tijdig   onder de Geschillencommissie stort. In dat geval wordt bij arbitraal vonnis   beslist. De particuliere opdrachtgever heeft het recht om alsnog voor   beslechting van het geschil door de bevoegde rechter te kiezen binnen zes   weken nadat Second Lawyer zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen.

17.

Geschillen   met zakelijke opdrachtgevers worden uitsluitend beslecht door middel van   arbitrage. In de gevallen waarin de Geschillencommissie Advocatuur op grond   van het Reglement niet bevoegd is, is de Nederlandse rechter bevoegd.

18.

Indien   enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt,   blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van   kracht en treden Second Lawyer en opdrachtgever in overleg teneinde nieuwe   bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen   te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige   c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

19.

Deze   algemene voorwaarden worden bij de opdrachtbevestiging toegezonden en zijn   tevens te raadplegen op onze website www.secondlawyer.nl.

Gorinchem, 1 oktober 2012